O konferencji

650


Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają na interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową pt.

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich

Kraków, 12–14 listopada 2014 r. 

Celem konferencji jest przede wszystkim próba przybliżenia studentom dziejów naszej Almae Matris, podkreślenia roli w kształtowaniu kultury i nauki, tak polskiej, jak i europejskiej. Pragniemy też, poprzez zaangażowanie w projekt dużej liczby studentów i doktorantów, zwrócić uwagę na rangę Jubileuszu oraz zachęcić do czynnego uczestnictwa w życiu uczelni.

Podczas obrad wysłuchamy referatów i wykładów poświęconych dziejom nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także innych uczelni Starego Kontynentu. Ramy chronologiczne wystąpień są szerokie – obejmują okres od powstania pierwszych studiorum generalium aż po wiek XX. Obradom towarzyszyć będą pokazy w Archiwum UJ, wyjście do Muzeum UJ w Collegium Maius, zwiedzanie budynków uniwersyteckich oraz kiermasz książek. Po konferencji planowane jest wydanie tomu zawierającego najlepsze artykuły pokonferencyjne.

Konferencja skierowana jest do historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, historyków filozofii oraz kulturoznawców. Do udziału w konferencji zachęcamy zarówno studentów i doktorantów, jak i grono profesorskie, chcąc tym samym stworzyć forum do wymiany myśli i dyskusji naukowej między pokoleniami.

Proponowana tematyka wystąpień:

 • początki średniowiecznych uniwersytetów – geneza, fundacja, organizacja,
 • znaczenie uniwersytetów dla polityki państw, w których powstały,
 • funkcjonowanie poszczególnych wydziałów,
 • sylwetki nauczających,
 • fundacje na rzecz uniwersytetów,
 • kariery absolwentów, pozycja uczonych w poszczególnych państwach,
 • życie codzienne społeczności akademickiej (nauczanych oraz nauczających),
 • architektura uniwersytecka,
 • ikonografia uniwersytetów,
 • symbole uniwersyteckie oraz insygnia rektorskie,
 • ceremoniał akademicki i jego symbolika,
 • rola Kościoła i papiestwa w dziejach uniwersytetów,
 • muzea uniwersyteckie,
 • manuskrypty i starodruki w zbiorach uniwersyteckich.
Reklamy